Відповідно до Статуту навчального закладу

1.1.Комунальний заклад «Харківський ліцей № 183 Харківської міської ради» (далі– Заклад освіти) є правонаступником ХАРКІВСЬКОЇ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 5 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та перейменований відповідно до рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 272/22 «Проперепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти».

1.14.Заклад освіти забезпечує здобуття освіти на таких рівнях:

базова середня освіта (5–9 класи) (гімназія) – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем/ученицею вимог дорезультатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти, здобувається протягом п’яти років (з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів філологічного, суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів);

профільна середня освіта (10–12 класи) (ліцей) – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем/ученицею вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

Тривалість здобуття базової середньої та профільної середньої освіти може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня/учениці.

Заклад освіти надає профільну середню освіту, яка здобувається протягом трьох років.

1.15.Заклад освіти забезпечує здобуття профільної середньої освіти заочною (вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чиформою педагогічного патронажу у порядку, визначеному законодавством України.

Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Заклад освіти приймає рішення про створення таких класів за підтримки Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради.

Дистанційне навчання в Закладі освіти може реалізовуватися шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми навчання або шляхом використання технологій дистанційного навчання. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі схвалюються педагогічною радою Закладу освіти. Дистанційне навчання в Закладі освіти здійснюється відповідно до положення про дистанційне навчання в Закладі освіти, розробленого на підставі законодавства України, схваленого назасіданні педагогічної ради та затвердженого наказом директора Закладу освіти.

1.18.Мовою освітнього процесу в Закладі освіти є державна мова.

Особи, які належать до національних меншин України відповідно дозаконодавства України, здобувають профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.

Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою програмою Закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів базової середньої та профільної середньої освіти тазурахуванням особливостей мовного середовища.

Класи з навчанням мовою національної меншини України поряд іздержавною мовою відкриваються за наявності достатньої кількості заяв батьків або інших законних представників дітей чи осіб, які досягли повноліття, що належать до відповідної національної меншини України.

Відповідно до Ст.9 Закону України «Про освіту»

Про форми здобуття освіти

Лист МОН України від 20.08.2019 № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8», щодо внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в закладах загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 23.04.2019 №536 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

Форми здобуття загальної середньої освіти

ІНСТИТУЦІЙНА : Очна ( денна, вечірня); Заочна .

ІНДИВІДУАЛЬНА : Екстернатна; Сімейна(домашня); Педагогічний патронаж.

Задачі школи

1. Реалізація державної національної політики в галузі освіти. Виконання законів України з питань освіти та нормативно-правових документів.
2. Створення умов для реалізації права громадян на отримання повної загальної середньої освіти. Задоволення освітніх запитів населення.
3. Створення сприятливих умов у школі для соціальної адаптації учня та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
4. Активізація та розвиток творчого потенціалу вчителів, формування у них здатності до самоаналізу результатів, уміння використовувати раціональні прийоми і педагогічні технології, покликані зберігати фізичне і психічне здоров’я учня, стимулювати їх самоосвіту та самовдосконалення.
5. Удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.
6. Організація психолого-педагогічного супроводу обдарованих та схильних до розвитку дітей.
7. Досягнення ефективної координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості щодо попередження правопорушень, бездоглядності, інших негативних проявів.
8. Виховання національно свідомого громадянина України.

Завдання, що вирішуються педагогічним колективом:

Навчати – давати необхідний обсяг знань;

Виховувати – всебічно розвивати особистість (духовно, соціально, біологічно)

Адаптувати – пристосовувати до життя в суспільстві

Головне завдання:

Формування навичок самоосвіти, самовиховання та самореалізації учнів вечірньої школи.

ОСНОВНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ:

Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності вечірньої школи як засіб творчого розвитку учителя і учнів.

Педагогічний колектив опрацьовує програму соціальної діяльності.

Мета програми – дати учням змогу набути ключових компетентностей:

· Правових

· Соціальних

· Екологічних

· Технологічних

· Комунікативних

· Побутових

· Економічних

Кiлькiсть переглядiв: 952