/Files/images/бабочка1.gif

Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позакласна робота проводиться в поза навчальний час у вигляді занять з гімнастики, легкої атлетики, лижної підготовки та туризму, в секціях, гуртках.

Позакласна робота є добровільною, тому не повинна включати в себе обов'язкових видів змагань, обов'язкових звітових показників і документів. Навчальні плани позакласних занять також мають не примусовий, а рекомендований характер. Позакласні заняття повинні розвивати навики самостійної роботи школярів.

Позашкільна робота – освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.

Завдання позакласної та позашкільної роботи: закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці;
розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти;
формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів;
організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;
поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Всебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має свій зміст і конкретні завдання.

Завдання розумового виховання:
Озброєння учнів знаннями основ наук.
Формування наукового світогляду.
Оволодіння основними розумовими операціями (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація).
Вироблення вмінь і навичок культури розумової праці.

Завдання морального виховання:
Формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань.
Виховання моральних почуттів.
Вироблення навичок і звичок моральної поведінки.

Завдання трудового виховання:
Психологічна підготовка особистості до праці.
Практична підготовка до праці.
Підготовка школярів до свідомого вибору професії.

Завдання естетичного виховання:
Формування естетичних понять, поглядів і переконань.
Виховання естетичних почуттів.
Виховання потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві.

Завдання фізичного виховання:
Виховання здорової зміни, бажання спілкуватися про своє здоров”я, постійно займатися фізичною культурою і спортом.
Підготовка до захисту Батьківщини, оволодіння для цього прикладними видами спорту.
Підготовка до фізичної праці, виховання працездатності.

Кiлькiсть переглядiв: 1482